Menu
flipverhuur's

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Object van deze overeenkomst

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur en verkoop van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds Schmidt Trading (handelend onder de naam Flipverhuur), hierna te noemen verhuurder en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen huurder.

Artikel 2. Kredietwaardigheid

Elke met de verhuurder aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de verhuurder van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.

Artikel 3. Duur van de overeenkomst

3.1. Deze overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd, gedurende het tijdstip dat in de overeenkomst (opdrachtbevestiging) is vermeld.
3.2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 4. Levering en terugbezorging

4.1. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van de overeenkomst (opdrachtbevestiging), aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/gelost kan bereiken via begaanbare weg. Indien verhuurder zich zal belasten met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde zal zulks geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien bij aflevering door de huurder toegezegde hulp niet aanwezig is, worden de hierdoor ontstane meerkosten aan de huurder in rekening gebracht en behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
4.2. Indien de datum voor retournering der goederen wordt overschreden is huurder aan verhuurder een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

Artikel 5. Leveringstermijn

Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Artikel 6. Regeling ten aanzien van verhuur van objecten

De verhuurde objecten blijven eigendom van de verhuurder en mogen niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Het verhuurde kan zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder begeleid verhuren wordt verstaan, dat de verhuurder, naast het afstaan in gebruik van het verhuurde, tevens personen ter beschikking stelt ter bediening, instructie, verzorging en bewaking van de in gebruik gegeven zaken en zulks als zodanig schriftelijk is overeengekomen. Onder onbegeleid (afhaal) verhuren wordt verstaan het in huur afstaan van het verhuurde zonder dat personen ter beschikking worden gesteld voor de bediening, instructie, verzorging en bewaking van het verhuurde. In geval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen terstond aan de verhuurder kenbaar te worden gemaakt.

De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De huurder dient als een goed huisvader voor het verhuurde zorg te dragen. Het verhuurde dient door huurder aan de verhuurder, in dezelfde staat als dat het verhuurde ontvangen is te worden teruggegeven. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren enzovoorts. Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en de verhuurder hiervan schade ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan de verhuurder te vergoeden. Als door deze schade de verhuurder zijn verplichtingen jegens de huurder niet of niet volledig meer na kan komen, kan de huurder geen aanspraak maken op reductie der huurpenningen. Wanneer het verhuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het verhuurde niet des avonds voor vier en twintig uur terug is gebracht op de daartoe door de verhuurder aangegeven plaats of zoveel eerder als overeengekomen is. Bij langer gebruik van het verhuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De huurder kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een eenzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.

Artikel 8. Verplichtingen huurder

8.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bediening- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen;
b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
c. De verhuurder ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren;
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.
8.2. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:
a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.);
b. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst;
c. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van gehuurde;
d. Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie.

Artikel 9. Veiligheid

9.1. Veiligheid is een zaak van de huurder zelf, doch indien verhuurder het verhuurde met bemanning verhuurd, dan zal verhuurder op de locatie zelf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de gebruikers en de verhuurde materialen.
9.2. Indien verhuurder deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan uitvoeren of handhaven, is verhuurder gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de huurder in rekening te brengen.

Artikel 10. Reparatie

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
11.2. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

Artikel 12. Verzekering

De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen
zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen persoonlijk letsel door gebruik van de gehuurde goederen en schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand.

Artikel 13. Schade en gebreken

13.1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
13.2. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden. De verhuurder is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
13.3. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 16. Annulering

Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of de verhuurder een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen. In beide gevallen zal verrekening dienen plaats te vinden, waarbij de verhuurder 5% van de overeengekomen nettoprijs met een minimum van € 25,00 in rekening mag brengen.
De schadeloosstelling bedraagt:
– bij annulering van 30 tot 7 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs,
– bij annulering binnen 7 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.

Artikel 17. Retourneren van goederen

Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

Artikel 18. Retourneringen verbruiksgoederen

Retournering van verbruiksgoederen bij een verhuurd object is uitsluitend en alleen mogelijk van die goederen die nog niet zijn aangebroken en pas na toestemming van de verhuurder, tenzij schriftelijk van te voren anders is overeengekomen.

Artikel 19. Vervanging

Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan de verhuurder een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de daghuurwaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 20. Wijzigingen

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 21. Betaling

21.1. Betaling dient voorafgaande de huurdatum te geschieden. De betaling kan per bank of contant na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
21.2. De verhuurder is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
21.3. Verhuurder is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
21.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat verhuurder zich heeft verzekerd van hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 22. Overmacht.

22.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: extreme weersomstandigheden, stormachtig weer vanaf windkracht 5, (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders van verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van verhuurder van de overeenkomst benodigde zaken of diensten.
22.2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
22.3. Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
22.4. Indien een overmacht situatie zich voordoet, behoeft verhuurder zich tot inspanningsverplichting en een meldingsplicht. Deze verhuurder, aantoonbaar tracht om zijn leveringsgarantie te kunnen waarborgen zal deze informeren over; alternatieven, verplaatsen (datum/tijd), externe mogelijkheden.

Artikel 23. Toepasselijk recht

Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Informatie

Flipverhuur.nl is een onderneming die graag exclusieve producten aanbiedt met hoge service tegen scherpe prijzen.

Ook interessant

© 2024 Flipverhuur.nl – Alle rechten voorbehouden. 

Scroll to top